top of page

מוצרים לשרטוט יעיל באוטוקאד

  • Instagram
  • ערוץ היוטיוב שלנו
  • לפייסבוק שלנו
GOOGLE REVIEWS

1.  מבוא

1.1  הסכם זה מפרט את תנאי השימוש במוצרים של הסטודיו השייכים לסיון יצחק ("בעלת הזכויות"). באישורך, הרוכש את המוצר (“המשתמש“), את ההסכם הזה וכתנאי לרכישתך מוצר הנך מאשר את כל האמור בהסכם זה אשר מהווה התחייבות בלתי חוזרת שלך לתנאים המפורטים להלן.

1.2  הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
 

2.  הצהרות והתחייבויות המשתמש

2.1  המשתמש מאשר כי הוא רכש את המוצר לאחר שקיבל מידע הנוגע לתכולת המוצר כמפורט באתר, וכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי המוצר מתאים לצרכיו ומטרותיו. עם זאת יובהר כי בעלת הזכויות תהיה רשאית לשנות את תכולת המוצר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצרכיה מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

2.2  המשתמש מאשר כי ידוע לו כי בעלת הזכויות אינה מתחייבת כי שימוש באחד או יותר מהמוצרים יניבו לו רווח כלשהו ו/או יהיו לשביעות רצונו, והצלחת השימוש במוצר תלויה במדדים שאינם בהכרח תלויים בבעלת הזכויות, אך לא רק, יכולת למידה עצמית, התמודדות עם לקויות למידה ועוד.

2.3  המשתמש מצהיר כי ווידא כי ברשותו ציוד חומרה ותוכנה תקין שהינו הכרחי על מנת שיוכל להשתמש במוצר בצורה אופטימאלית. בעלת הזכויות לא תהא אחראית לבעיות טכניות שיהיו במהלך השימוש שמקורן בתקלה בציוד או חומרה.
 

3.  התמורה

תמורת השימוש במוצר המשתמש ישלם לבעלת הזכויות את הסכום המפורט באתר, במדיה או בשיחת הטלפון באמצעות כרטיס אשראי, אפליקציית תשלום או ע”י העברה בנקאית.
 

4.  מדיניות ביטולים

המשתמש מבין ומסכים כי אין אפשרות לבטל עסקה, בשום אופן, לאחר קבלת המוצר.
 

5.  איסור שימוש בתכני המוצר לצורך מסחרי

יובהר כי כל תכני המוצרים ו/או המוצרים עצמם מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלותה הבלעדית של בעלת הזכויות. על כן, השימוש בתכני המוצר ו/או המוצר עצמו הינו לשימוש אישי בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני המוצר ו/או מוצר לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני המוצר לצרכי יצירת מוצר מתחרה ו/או מכירה ו/או העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש – בעלת הזכויות מעניקה למשתמש רישיון שימוש בלבד בתכני הוצרים ולא את הזכויות בתכני המוצרים כפי שהם.
 

6.  דיוור ישיר

בעת רכישת מוצר ו/או מוצרים, המשתמש מאשר לבעלת הזכויות לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.
 

7.  שונות

7.1  הסכם זה כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד החברה.

7.2  הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.

הסכם שימוש במוצרים לאחר רכישה

bottom of page