top of page

מוצרים לשרטוט יעיל באוטוקאד

  • Instagram
  • ערוץ היוטיוב שלנו
  • לפייסבוק שלנו
GOOGLE REVIEWS

1. מבוא

1.1  הסכם זה מפרט את תנאי ההיצטרפות למאגר והשימוש במאגר הפלא לתכנון מטבח של הסטודיו השייך לסיון יצחק ("בעלת הזכויות"). באישורך, משתמש המאגר (“המשתמש“), את ההסכם הזה וכתנאי להיצטרפות למאגר הנך מאשר את כל האמור בהסכם זה אשר מהווה התחייבות בלתי חוזרת שלך לתנאים המפורטים להלן.

1.2  הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
 

2. הצהרות והתחייבויות המשתמש

2.1 המשתמש מבין שכדי לקבל גישה למאגר עליו להגדיל את המאגר בלפחות קובץ אחד, במינימום ולרכשו את בלוק הפלא לתכנון מטבח

2.2 המשתמש מאשר כי הקובץ אשר העלה בעת מילוי טופס ההיצטרפות הינו קובץ מקורי שלו המכיל תכנים מקוריים שלו ולא מפר זכויות יוצרים של כל אדם או עסק אחר.

2.3  המשתמש מאשר כי ידוע לו שמרגע העלאת הקובץ למאגר השימוש בתכולת הקובץ יהיה חופשי לשאר משתמשי המאגר והוא מאשר ונותן את הסכמתו המלאה לכך.
 

3. התמורה

תמורת העלאת הקובץ המשתמש יקבל גישה לשימוש חופשי במאגר לטובת יצירת תוכניות אדריכליות.
 

4. מדיניות ביטולים

המשתמש מבין ומסכים כי אין אפשרות להסיר את הקובץ לאחר ההוספה שלו למאגר
 

5. שימוש בתכני המאגר

יובהר כי כל תכני המאגר הינם לשימוש לקוחות הסטודיו בלבד. על כן, השימוש בתכני המאגר הינם לשימוש אישי למטרה לשמה נוצר - יצירת תכניות ותכנון מקצועי בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכנים אלו לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני המוצר לצרכי יצירת מאגר מתחרה ו/או מכירה ו/או העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר שלא נועד במקור.
 

6.  דיוור ישיר

בעת הצטרפות למאגר, המשתמש מאשר לבעלת הזכויות לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.
 

7.  שונות

7.1  הסכם זה כולל את כל המסוכם בין הצדדים וגובר על כל הסכם, סיכום, התכתבויות או הסכמות למיניהן בין הצדדים בנושאים המוסדרים בו. כל הבטחה, התחייבות, הסכמה, זיכרון דברים או מצג או התנהגות בעבר, שנעשו בין הצדדים, אם נעשו קודם לחתימת ההסכם, בין בכתב ובין בעל פה, הנם בטלים ומבוטלים בזה, ואין לעשות בהם כל שימוש כנגד החברה.

7.2  הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.

8. שינויים במדיניות הפרטיות

בעלת הזכויות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות שימוש אלו.
אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר בעלת הזכויות.

bottom of page